Potencial de circularitat dels residus en l’economia espanyola

El 2019…

Encara un 54% dels residus municipals gestionats a Espanya es van destinar a abocador, la qual cosa suposa una pèrdua de recursos que podrien haver-se recirculat en l’economia.

Gestió de residus municipals (Dades EUROSTAT)

Veure Informe

Els abocadors poden produir greus impactes ambientals com són la contaminació de sòls, aire i aqüífers, generen males olors i comporten una problemàtica social i econòmica insostenible.

El model lineal d’extreure, produir, consumir i tirar està associat a l’abocament com a forma de “gestió” dels residus i no pot continuar així.


Necessitem substituir aquest model per un model circular
que permeti reduir, reutilitzar, reciclar i aprofitar energèticament els recursos continguts en els residus i així evitar la contaminació que amb tot això es genera.

Entre el 2009 i el 2019…

El percentatge de residus enviats a abocador ha disminuït en 15 punts percentuals a Europa, mentre que a Espanya tan sols s’ha reduït en 4 punts.

Evolució del percentatge de residus municipals enviats a l’abocador entre els anys 2009 i 2019

Veure Informe

D’acord amb la normativa de la Unió Europea, al 2035 únicament el 10% dels residus municipals podrà destinar-se a abocador. Amb les dades actuals Espanya està molt lluny d’aquest objectiu.

ELS COSTOS D’ABOCAMENT

El baix preu de l’abocament dificulta aconseguir una economia circular …

A Espanya hi ha vuit comunitats autònomes que no apliquen taxes dissuasives d’abocament.

A la resta, l’import mitjà de la taxa a l’abocament és només de 19,8 € / t, molt lluny de la mitjana d’altres països europeus.

Comparativa de les taxes d’abocament de residus municipals a les diferents CCAA (€/t)

Comparativa de costes de vertido de residuos municipales (incluyendo impuestos) en las diferentes CCAA (€/t)

I a Europa…

Les taxes imposades a l’abocament són molt més altes, així països com el Regne Unit (105 € / t), Bèlgica (92 € / t) i Àustria (87 € / t), assoleixen mitjançant aquestes taxes dissuasives reduir al mínim el dipòsit de residus en abocador, i incrementar els percentatges de reutilització, reciclat i valorització.

Juntament amb les altes taxes d’abocament, als països més avançats d’Europa en protecció mediambiental s’apliquen també prohibicions d’enviar a abocador residus no reciclables amb alt poder calorífic.