Potencial de circularitat dels residus en l’economia espanyola

El 2020…

Encara un 52% dels residus municipals gestionats a Espanya es van destinar a abocador, la qual cosa suposa una pèrdua de recursos que podrien haver-se recirculat en l’economia.

Gestió de residus municipals (Dades EUROSTAT)

Veure Informe

Els abocadors poden produir greus impactes ambientals com són la contaminació de sòls, aire i aqüífers, generen males olors i comporten una problemàtica social i econòmica insostenible.

El model lineal d’extreure, produir, consumir i tirar està associat a l’abocament com a forma de “gestió” dels residus i no pot continuar així.


Necessitem substituir aquest model per un model circular
que permeti reduir, reutilitzar, reciclar i aprofitar energèticament els recursos continguts en els residus i així evitar la contaminació que amb tot això es genera.

Entre el 2010 i el 2020…

El percentatge de residus enviats a abocador ha disminuït en 15 punts percentuals a Europa, mentre que a Espanya s’ha reduït en 10 punts.

Evolució del percentatge de residus municipals enviats a l’abocador entre els anys 2010 i 2020

Veure Informe

D’acord amb la normativa de la Unió Europea, al 2035 únicament el 10% dels residus municipals podrà destinar-se a abocador. Amb les dades actuals Espanya està molt lluny d’aquest objectiu.

ELS COSTOS D’ABOCAMENT

El baix preu de l’abocament dificulta aconseguir una economia circular …

A Espanya hi ha set comunitats autònomes que fins ara no apliquen taxes dissuasòries a l’abocament. A la resta, l’import mitjà de la taxa només és de 14,4 €/t, molt lluny de la mitjana d’altres països europeus.

S’espera que amb l’entrada en vigor de l’impost sobre el dipòsit de residus, introduït per la nova llei de residus que fixa una taxa de 40 €/t per a residus municipals i 30€/t per a rebutjos de residus municipals, s’aconsegueixi desincentivar el abocament.

Comparativa de les taxes d’abocament de residus municipals a les diferents CCAA (€/t)

Comparativa de costes de vertido de residuos municipales (incluyendo impuestos) en las diferentes CCAA (€/t)

I a Europa…

Les taxes imposades a l’abocament són molt més altes, així països com Bèlgica (92 €/t) Àustria (87 €/t) i Dinamarca (79 €/t), assoleixen mitjançant aquestes taxes dissuasives reduir al mínim el dipòsit de residus en abocador, i incrementar els percentatges de reutilització, reciclat i valorització.

Juntament amb les altes taxes d’abocament, als països més avançats d’Europa en protecció mediambiental s’apliquen també prohibicions d’enviar a abocador residus no reciclables amb alt poder calorífic.