Simbiosi industrial

La Comissió Europea defineix l’economia circular com aquella en què el valor dels productes, els materials i els recursos es mantenen en l’economia durant el màxim de temps possible, la qual cosa redueix al mínim la generació de residus.

La simbiosi industrial comporta que organitzacions que operen en diferents sectors d’activitat cooperin per aconseguir un benefici mutu a través de la utilització de subproductes, matèries, energia i logística optimitzant l’ús dels recursos i disminuint la generació de residus.

Una major circularitat del sector repercuteix en una reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, aspecte de vital importància en l’actual context d’emergència climàtica.

Gràcies a la recuperació material i energètica de residus, la indústria cimentera evita que més de 2 milions anuals de tones de residus acabin enterrats en abocadors, convertint en realitat el pas de residu a recurs.

La industria cementera en el marco de la economía circular

La simbiosi industrial constitueix un catalitzador de la transició cap a una economia circular i la indústria cimentera és un gran exemple sobre aquest tema:

  • Residus amb alt contingut mineral (residus de construcció i demolició, llots de paperera, …) amb composició similar a les matèries primeres amb les quals es fabrica el ciment, poden substituir a les matèries primeres naturals, disminuint així l’ús de recursos.
  • Altres residus industrials com escòries, cendres… s’addicionen en la mòlta del clínquer, reduint l’explotació de pedreres i la generació d’enormes passius ambientals, en forma d’abocadors.
  • Finalment, residus que no es poden reutilitzar ni reciclar, s’utilitzen com a substitutius del combustible fòssil, evitant així el seu dipòsit en abocadors.

A través d’aquest Observatori, la Fundación CEMA impulsa el desenvolupament de l’economia circular en el sector del ciment, proporcionant indicadors que quantifiquen l’aportació de la indústria cimentera en l’ús sostenible dels recursos, en línia amb l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular.