Project Description

Valorització Material en el Procés de Fabricació de Ciment

D’acord amb la doctrina comunitària en matèria de residus, una estratègia de residus orientada a la sostenibilitat ha de comportar el que una vegada generats els mateixos, s’extreguin d’ells el màxim de materials i energia que contenen i s’aboquin el mínim possible, tot això des dels màxims nivells de protecció ambiental en cadascun dels graons de la gestió.

Les especials característiques del procés de fabricació de ciment permeten la valorització, tant en forma de matèria primera com en forma de combustible, d’un bon nombre de residus. Aquesta activitat de valorització s’ajusta perfectament a la jerarquia establerta per la UE per a una adequada gestió de residus, i porta amb si una sèrie de beneficis ambientals derivats de l’aprofitament d’uns materials el destí actual dels quals és majoritàriament l’abocador.

Descarregar