Origen de l’Observatori

La Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación CEMA) va publicar el 2007 el primer estudi sobre “Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria del Ciment a Espanya”, en col·laboració amb l’Institut Cerdà.

Aquest estudi s’ha actualitzat anualment. Les nou edicions anteriors estan disponibles a l’apartat “Biblioteca”, de la present pàgina web.

Coincidint amb la desena actualització, procedim a la completa digitalització de l’estudi i a la seva transformació en l’“Observatori de l’Economia Circular a la Indústria del Ciment”.

Objectiu i abast

El present Observatori respon al compromís dels treballadors i de les empreses del sector del ciment amb l’economia circular.

D’aquesta manera tots els nostres grups d’interès disposaran d’informació detallada i indicadors clau sobre l’aportació concreta de la indústria del ciment a l’economia circular i la seva constant evolució.

L’Observatori permet consultar:

  • Les quantitats de residus reciclats materialment i valoritzats energèticament a les fàbriques de ciment des de l’any 2004 fins a la data més actualitzada disponible.
  • Les Autoritzacions Ambientals Integrades que habiliten l’ús de matèries primeres i combustibles alternatius.
  • Una anàlisi dels costos de dipòsit de residus en abocador a les diferents zones d’Espanya i també a nivell europeu.
  • Els estalvis d’emissió de CO2 derivats de l’ús de combustibles totalment o parcialment de biomassa.
  • El marc normatiu actualitzat que afecta l’ús de residus a les instal·lacions cimenteres.

Alguns gràfics compten amb un botó denominat “Veure informe” que permet realitzar cerques interactives.